Omsorgsovertakelse

Generelt om omsorgsovertakelse

En omsorgsovertakelse innebærer at foreldrene blir fratatt den daglige omsorgen for barnet av barnevernet, og barnet plasseres da under fosterforeldres eller institusjons faktiske omsorg, mens den dagligs omsorgen juridisk overføres til barneverntjenesten, jf. barnevernloven §4-18. Barn flyttes da fra foreldre om nødvendig med tvang. Barnevernet blir juridisk ansvarlig for barnas oppvekst, og barnevernet gir da fosterforeldre eller institusjoner i oppdrag å utøve ansvaret for oppveksten i praksis. Les mer...

Krav om vurdering av hjelpetiltak

Vårt samfunn hviler på et grunnleggende prinsipp om at det er foreldrene som skal sørge for barna sine. Dersom omsorgen svikter skal en forsøke å yte hjelp gjennom hjelpetiltak i hjemmet jf. barnevernloven § 4-4. Det er først når hjelpetiltak er forsøkt, eller at en unnlater å forsøke slike tiltak fordi de vurderes som uhensiktsmessig, at det blir snakk om en eventuell omsorgsovertakelse av barn. Les mer...

Vilkår for omsorgsovertakelse

Hjemmelen i barnevernloven § 4-12 om omsorgsovertakelse bygger på 4 alternative grunnlag for omsorgssvikt (bokstav a-d) ,som skiller mellom de tilfeller hvor omsorgssvikt allerede har skjedd, og de tilfeller hvor det er fare for omsorgssvikt i fremtiden. Les mer...

Foreldreansvaret ved omsorgsovertakelse

Foreldrene beholder foreldreansvaret for barna sine selv om det fattes vedtak om omsorgsovertakelse. Selve omsorgen for barnet går over på barneverntjenesten jf. barnevernloven § 4-18. Fosterforeldre eller institusjoner utøver den daglige omsorgen på vegne av barneverntjenesten. Foreldreansvaret går ut på at foreldre blant annet kan avgjøre hvilken skole barnet skal gå på, hvilken religiøs tilknytning barnet skal ha osv. I tillegg er foreldrene barnas verger og de har bestemmelsesrett i barnas økonomi. Les mer...

Omsorgsovertakelse for nyfødte

Barnevernloven § 4-8 andre ledd andre punktum, gir fylkesnemnda adgang til å fatte vedtak om at omsorgen for et nyfødt barn skal overtas allerede før det har flyttet hjem til foreldrene. Med dette menes at barnet blir hentet allerede på fødeklinikken. Dette er et svært inngripende tiltak, og det kreves derfor at det er overveiende sannsynlig at omsorgssvikt vil inntre ved flyttingen. Her tenker en særlig på foreldre med rusproblemer eller alvorlige psykiske problemer. Et hensyn bak denne bestemmelsen er at sjansene for en vellykket fosterhjemsplassering er stor når et nyfødt barn plasseres før det har rukket å få en psykologisk tilknytning til sine biologiske foreldre. Forarbeidene understreker likevel at omsorgsovertakelse allerede ved fødestua skal praktiseres kun i særlige tilfeller. Andre tiltak som for eksempel mødrehjem må vurderes først. Les mer...